Strona główna | O nas | Reklama | Współpraca | Kontakt | | Logowanie | Regulamin |
logowanie
RegulaminREGULAMIN

 

Postanowienia ogólne

 

§1

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy zdefiniować jako:

pharmaportal.pl/serwis - baza danych należąca do Usługodawcy

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej korzystająca z serwisu pharmaportal.pl

Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę w postaci prezentacji Usługobiorcy w bazie danych lub w innej formie reklamy przewidzianej przez Usługodawcę

Usługodawca - właściciel serwisu GraSon s.c. ul.Lipowa 57, 11-042 Olsztyn

Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie zamawiająca płatną reklamę w serwisie pharmaportal.pl

 

§2

Właścicielem serwisu pharmaportal.pl jest GraSon s.c. z siedzibą przy ul. Lipowa 57, 11-042 Jonkowo.

 

                                                                     §3
Wszelkie prawa do serwisu , w tym do jego elementów tekstowych i graficznych są zastrzeżone. Zabrania się korzystania z materiałów dostępnych za pośrednictwem stron pharmaportal.pl w sposób, który jest niezgodny z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§4

 

Odpowiedzialność

 

§ 5

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystywania w sposób bezpośredni lub pośredni informacji pochodzących ze stron pharmaportal.pl oraz szkody, które mogą być poniesione w wyniku użycia informacji lub danych zawartych w publikacjach.

 

§ 6

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez Usługobiorców
 i zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia treści pojawiających się na jego stronach.

 

§7

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, które   są połączone z serwisem za pomocą odnośników lub linków.

 

§8

 

Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych adresowych oraz innych danych, informacji mających związek z świadczoną usługą.

 

§9

Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do serwisu z powodu modernizacji lub innych działań technicznych.

 

§10

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ograniczenie dostępu do serwisu wynikające z działania operatora telekomunikacyjnego, siły wyższej lub z powodu innych zewnętrznych czynników.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

§11

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane do celów serwisu i nie są przekazywane osobom trzecim.


§12

Rejestracja w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail od administratora lub użytkowników serwisu. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb działalności serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883."

§13

Każdy Usługobiorca ma prawo do wypisania się z serwisu w dowolnym momencie przekazując swoją prośbę pisemnie na adres email, fax lub listownie.

§14

Usługobiorca rejestrujący się w serwisie powinny mieć świadomość, że wprowadzają swoje dane w celu podania ich do publicznej wiadomości na stronach portalu.

Zawieranie umów o świadczenie usług

 

§15

I. Usługa rejestracji w bazie danych

 

II. Usługa zamieszczania innych form reklam

Istnieje możliwość zlecenia projektu reklamy, wg odrębnego cennika pharmaportal.pl. W takim przypadku wymagana jest przedpłata w wysokości 40% wartości faktury.

7 dni od wystawienia faktury, przelewem na konto pharmaportal.pl. W razie nie zapłacenia faktury w terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo zdjęcia reklamy z serwisu.

powierzchnie serwisu, jeżeli w czasie interesującym Zamawiającego niniejsze powierzchnie są zajęte zgodnie z wcześniejszymi zamówieniami.

 

Reklamacje

§16

Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia przyjmuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia emisji reklamy. Reklamacje są rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres GRASON s.c. ul. Lipowa 57, 11-042 Jonkowo z dopiskiem „PHARMAGLOB" lub drogą elektroniczną na adres email pharma@pharmaportal.pl

 

Techniczne warunki świadczenia usług

§17

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:

 

§18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

 

 

 

newsletter
Chcesz być na bieżąco?
najnowsze produkty
najnowsze firmy
Partnerzy: strony internetowe Olsztyn strony www Olsztyn myjki ultradźwiękowe układanie kostki brukowej Olsztyn, hurtownia gsm restauracja Mrągowo nowe mieszkania Olsztyn www.horpyna.pl adwokat toruń budowa kurnika okna pasywne zespół folkowy Super grawer Olsztyn Profesjonalnie.
Copyright by PHARMAPORTAL 2009 | izolacje natryskowe Olsztyn